e-posters
EUROSPINE 2021 VIENNA

Progr. No. P108

Transforaminal Endoscopic Discectomy Under Conscious Sedation. Results And Outcomes In A Case Series Study

Category 13. New techniques
Author Vasileios Marougklianis
co authors Katzouraki Galateia, Eftychios Papagrigorakis, Spyridoula-Roberta Afrati, Dimitrios-Stergios Evangelopoulos, Spiros Pneumatikos
Institution 3rd Orthopaedics Department, University of Athens, KAT Hospital, Athens, Greece
 
Poster
   Click to view poster