e-posters
EUROSPINE 2021 VIENNA

Progr. No. P70

Global Alignment and Proportion (GAP) Score in Asymptomatic Subjects: Is It Universal?

Category 09. Adult deformity (whole spine)
Author Zhen Liu
co authors Hongru Ma, Zongshan Hu, Zezhang Zhu, Winnie Chiu Wing Chu, Tsz Ping Lam, Yong Qiu, Jack Chun Yiu Cheng
Institution Spine Surgery, Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing, China
 
Poster
   Click to view poster