e-posters
EUROSPINE 2021 VIENNA

Progr. No. P80

Posterior Corrective Surgery for Type II Congenital Kyphosis: SRS-Schwab Grade 4 Osteotomy or Vertebral Column Resection?

Category 10. Growing spine
Author Yong Qiu
co authors Hongru Ma, Benlong Shi, Dun Liu, Wanyou Liu, Huang Yan, Saihu Mao, Zhen Liu, Xu Sun, Zezhang Zhu
Institution Spine Surgery, Drum Tower Hospital of Nanjing University Medical School, Nanjing, China
 
Poster
   Click to view poster